Informacja o przetwarzaniu

Ochrona danych osobowych wraz z polityką prywatności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwaną dalej „RODO ” oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . W trosce o dane osobowe naszych obecnych i nowych Klientów zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, tak aby zapewnić Państwu jak najwyższy standard bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym bezpośrednio z art. 13 RODO zebraliśmy dla Państwa informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych jakimi będziemy się kierować zbierając Państwa dane. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. Swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy  udzielić poprzez podpisanie i  wysłanie formularza obejmującego m.in wyrażanie zgody na określone przez nas cele. Formularz znajduje się na dole strony bazy danych.  

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest IRYDIUM EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze 65-517 ul. Wiśniowa nr. 1  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze-  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576260, REGON 362789406, NIP: 9291871708

Adres: Irydium Europe Sp.z.o.o Sp.k Zielona Góra (65-517) ul. Wiśniowa 1

Strona: www.  https://eu-neuwagen.pl

E-mail:

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Firma Irydium opiera swoją politykę prywatności na następujących przepisach

  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
  2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
  3. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
  4. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel ich przetwarzania

Dane osobowych naszych Klientów przetwarzamy zgodnie z prawem realizując tym samym zasadę zgodności z prawem, jasności i przejrzystości. Nie wykluczamy, że podczas jednego przetwarzania danych, dane Klienta będę przetwarzane w różnych celach i na podstawie różnych podstawach prawnych w celu realizacji określonego celu lub celów.   

Zgodnie z obowiązującą ustawą przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem m.in.  gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 

Zgoda stanowi podstawę prawną gdy:

 – Klient wysyła nam dobrowolnie  wypełniony formularz zgłoszeniowy w celu  podjęcia działań przez Administratora na żądanie Klienta, którego dane dotyczą przed zawarciem umowy, a więc na korzystania z bazy danych, z której korzystają wszyscy Klienci po wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych osobowych w określonych przez nas celach oraz po oznajmienie o zapoznaniu się z naszą klauzulą informacyjną.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zebranych na formularzu zgłoszeniowym zostaje udzielona z chwilą kliknięcia ikony „Wyślij”

-wyraża dobrowolnie  zgodę w celu marketingu przyszłego polegającą  na przesłaniu aktualnych ofert samochodów znajdujących się w bazie Irydium Europe – Newsletter, informacji handlowych, na używanie urządzeń telekomunikacyjnych takich jak telefon, komputer, tablet, na wysłanie wiadomości e-mail, na prowadzenie rozmów telefonicznych inicjowanych przez Irydium 

W przypadku, gdy zgoda na przetworzenie danych osobowych będzie dotyczyła więcej niż jednego z celów, zapytanie Użytkownika o zgodę na przetwarzanie danych zostanie przedstawione w jasny i prosty sposób , tak aby Użytkownik mógł odróżnić jedno zapytanie od drugiego.

Cele przetwarzanie danych osobowych:

– w celu uzyskania dostępu do bazy danych,  a więc do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy

– marketing bezpośredni- przedstawienie własnej oferty,

– w celu subskrypcji Newslettera,

– w celu utrzymywania relacji biznesowej umożliwiającej kontakt mający na celu współpracę przy realizowanych zleceniach,

–  w celu dochodzenia roszczeń

Dalej przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą lub do podjęcia działań na rzecz osoby, której dane osobowe dotyczą.

–  przygotowanie i przesłanie  przez nas oferty danego produktu- samochodu  zmienia podstawę prawną działania,  na działanie zmierzające do zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b RODO

Prawnie uzasadnione interesy

Zgodnie z art.6 ust.1 pkt f RODO dane osobowe możemy przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a są nimi:

– realizacja usług świadczonych drogą elektronicznych w celu ich zabezpieczenia, zgłaszanie reklamacji, usterek, niezgodności towaru z umową,

–  realizacji praw Klientów oraz dowodu ich obsługi,

– zabezpieczenia informacji/dokumentów na wypadek potrzeby prawnej ochrony przed roszczeniami, na potrzeby dochodzenia roszczeń  oraz na potrzeby wykazania faktów,

-dane osobowe osób kontaktujących się w imieniu Klientów korporacyjnych zainteresowanych ofertą, bądź w sprawie korzystania z usług  Irydium będą przetwarzane w ramach w/w interesu w celu bieżącego kontaktu dotyczącego danej relacji biznesowej.

4. Zasady przetwarzania  danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Unii  Europejskiej dane osobowych naszych Klientów:

– zbieramy tylko w minimalnym zakresie, a więc w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów,

– cele  przez nas podane mają oparcie w przepisach prawa, tym samym nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z prawem,

–  zgodnie z przepisami prawa przechowujemy dane osobowe tylko do czasu niezbędnego do realizacji celów dla których są zbierane,

– każdy Klient ma dostęp do swoich danych osobowych, 

– każdy Klient ma prawo żądać usunięcia, w każdej chwili swoich danych osobowych z bazy danych bez podania przyczyny, tym samym każdy Klient ma prawo żądać zmiany  swoich danych osobowych w bazie danych,  ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz  może wycofać zgodę na przetworzenie danych osobowych, a także może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

– dane osobowe naszych Klientów chronimy w szczególności  przed utratą, przypadkową utratą lub zmianą, przed dostępem do osób niepowołanych,

– dane osobowe naszych Klientów są i będę przetwarzane przez Administratora w okresie utrzymywania relacji biznesowych, przez okres wymagany przez przepisy prawa krajowego oraz przez okres niezbędny do ustalenia roszczeń,

 Nie udostępniamy w żaden sposób danych osobowych naszych Klientów innym podmiotom z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane w ramach danego postępowania, określonego przez przepisy UE lub w ramach konkretnego postępowania określonego przez przepisy krajowe

Nie przetwarzamy danych osobowych naszych Klientów w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

5. Jakie uprawnienia przysługują naszym Klientom w związku z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi? 

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, nasi obecni i przyszli Klienci mają prawo do:

–  „ bycia zapomnianym” –  żądanie niezwłocznego  usunięcia przez administratora  danych osobowych, wyjątek w tym zakresie stanowi art. 17 RODO

– użytkownik, którego dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,

–  prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

– prawo do informacji jak i w jakim celu Irydium przetwarza dane osobowe Klienta,

– prawo dostępu do danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo  do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi, w zakresie w jaki dane Klienta są przetwarzane jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy- prawo przeniesienia danych osobowych do innego adminstratora,

– złożenia skargi do organu nadzorczego- do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wniosku prosimy o określenie żądania,  podanie Imienia i Nazwiska, nazwy i adresu firmy, danych kontaktowych( numeru telefony, adresu e-mailowego), w przypadku gdy są Państwo osobą kontaktującą się w imieniu naszego Klienta, również Państwa dane osobowe, przy czym zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej weryfikacji Państwa osoby.  Jeżeli wniosek dotyczy korzystania z naszej bazy danych lub naszej strony internetowej prosimy podanie dodatkowych szczegółów w celu szybszego rozpatrzenia wniosku.

Wnioski prosimy o przesyłanie na:

Wnioski naszych Klientów realizujemy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąc od otrzymania wniosku, zastrzegamy sobie jednak z uwagi na liczbę żądań lub charakter żądania wydłużenia terminu o kolejny 2 miesiące, o czym poinformujemy naszego Klienta.

Jak zbieramy dane naszych Klientów ?

Dane osobowe naszych Klientów zbieramy w momencie wypełnienia dobrowolnie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej naszej bazy samochodowej, przy czym każdy Klient jest proszony o zapoznanie się z naszą polityką prywatności  w komunikacie widniejącym na dole bazy internetowej, następnie jest proszony o zgodę na przetworzenie danych osobowych widniejących w formularzu, każdy Klient otrzyma również na podanych w formularzu zgłoszeniowym e-mail zgodę na wysyłanie otrzymywanie informacji handlowych-  z aktualnymi ofertami samochodowymi IRYDIUM EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodę zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich jak telefon, komórka, komputer, tablet, na wysyłanie e-mail oraz automatycznych systemów wywołujących w formie komunikatów głosowych lub SMS-ów, MMS-ów, a także na inicjowanie połączeń telefonicznych, zgodę,  zgodę na weryfikację danych osobowych poprzez pobranie i weryfikację odpisu KRS, w przypadku Klientów zagranicznych oraz polskich zgodę na weryfikację danych podmiotu gospodarczego, w celu sprawdzenie czy podmiot gospodarczy jest płatnikiem VAT w swoim kraju,  poprzez VIES  oraz poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów oraz oświadczenie o zapoznaniu się z naszą polityką prywatności- treścią klauzuli informacyjnej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wykonania usługi.  Nie wykorzystujemy zautomatyzowanego systemu do podejmowania decyzji wobec Klientów, w tym do ich profilowania. W naszej bazie danych nie wykorzystujemy plików cookies, tym samym dane osobowe naszych klientów nie są gromadzone w plikach cookies. 

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe osób, które są już naszymi Klientami obejmuje dane osobowe, które widnieją na dobrowolnie wypełnionym formularzu zgłoszeniowym, ponadto możemy wykorzystać wcześniejsze dane, które zostały przez nas zgromadzone w ramach prowadzonej współpracy biznesowej, ten zakres danych może być różnych w zależności m.in od tego jak długo trwa współpraca biznesowa oraz od tego czy nasz Klient jest osobą fizyczną, czy podmiotem gospodarczym. Tym samym dane osobowe osób, które są już naszymi Klientami gromadzimy tylko w zakresie niezbędnym do określonych przez nas celów. Jeżeli nie jesteście jeszcze  Państwo naszymi Klientami dane osobowe, które gromadzimy obejmują tylko dane osobowe, które widnieją na dobrowolnie wypełnionym formularzy zgłoszeniowym w bazie danych, dane te są wykorzystywane tylko w zakresie niezbędnym do przedstawionych przez nas celów. W ramach rozwoju współpracy z nowymi Klientami zakres zbieranych przez nas danych osobowych będzie zróżnicowany, dane te jednak będę zawsze wykorzystywane tylko w zakresie niezbędnym oraz ograniczonym do określonych przez nas celów, celów które są zgodne z prawem.

Jak dane osobowe możemy przetwarzamy: imię i nazwisko, a więc dane identyfikacyjne naszych obecnych i przyszłych Klientów- rozróżniając przy tym czy nasz Klient jest osobą fizyczną czy podmiotem gospodarczym, dane kontaktowe osoby fizycznej, adres email, adres zamieszkania, w przypadki podmiotów gospodarczych adres siedziby firmy-, NIP/REGON, dane identyfikacyjne osoby kontaktowej, w przypadku podmiotów gospodarczych możemy ponadto sprawdzić, czy nasz Klient jest podatnikiem VAT w Polsce za pomocą strony ministerstwa finansów. W przypadku podmiotów zagranicznych możemy sprawdzić, czy dany podmiot jest podatnikiem w swoim kraju przez  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=PL. Niezależnie od tego czy naszym Klientem jest osoba fizyczna, czy podmiot gospodarczy możemy przetwarzać informacje o pojeździe, m.in. marka, rocznik modelowy, cena, numer VIN pojazdu ,usługa,  reklamacje, zapytania, zlecenia,  dane dotyczące usług transportowych- czy Klient skorzystał z usługi transportu podwykonawcy Irydium, czy też zorganizował transport w swoim zakresie, przy czym jeżeli Klient nie korzysta z usługi podwykonawcy Irydium, Irydium może zainicjować połączenie telefoniczne z wybranym przez Klienta przewoźnikiem w celu nawiązania współpracy w ramach prawidłowego spełnienia warunków umowy oraz  przetwarza dane osobowe przewoźnika za jego zgodą na wypadek potrzeby prawnej ochrony przed roszczeniami, na potrzeby dochodzenia roszczeń  oraz na potrzeby wykazania faktów.

Jakie dane osobowe możemy jeszcze przetwarzać? Informacje uzyskane z urządzeń telekomunikacyjnych takich jak telefon, komputer, tablet , SMS,MMS, widomości e-mail , inicjowanych połączeń telefonicznych przez Irydium oraz połączeń telefonicznych inicjowanych przez Klientów oraz przyszłych Klientów. Możemy również udostępnić dane osobowe Klientów swoim podwykonawcom, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi transportu.

Podkreślamy, że Państwa dane osobowe po udostępnieniu pozostają w Państwa własności, Państwa kontroli, a ich przetwarzanie ma na celu jedynie polepszenie jakości świadczonych na rzecz Państwa  usługi i personalizację dostarczanych produktów.

Jak długo przechowujemy dane?

Wiemy, że dane osobowe naszych Klientów nie mogą być przechowywane przez nas w nieskończoność, a więc bez ograniczenia czasowego, dlatego też dane osobowe naszych Klientów przechowujemy tak długo jak jest to niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane- w miarę możliwości staramy się podać skonkretyzowany okres. Gdy dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie udzielonej przez niego zgody, dane będą przechowywane nie dłużej niż 4 lata lub do chwili jej cofnięcia. Okres ten może ulec zmianie, to znaczy dane osobowe mogą być przechowywane dłużej jeżeli to konieczne do ustalenia, dochodzenia czy też obrony roszczeń, okres ten może też ulec przedłużeniu jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów UE lub przepisów prawa krajowego. 

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych?

Wiemy, że ochrona danych osobowych stanowi podstawowe prawo człowieka do zachowania prywatności, uznajemy, że każdy człowiek ma prawo chronić i ma prawo żądać ochrony swoich danych osobowych, wychodząc naprzeciw temu prawu chronimy z należytą starannością dane osobowe naszych obecnych i przyszłych Klientów, zapewniając ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem  lub uszkodzeniem, tym samym zapewniamy wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne, m.in. ochrona zabezpieczenia  dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie i przeglądanie danych osobowych.  Realizowana przez nas polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zapewnia naszym Klientom poufność, a więc ochronę danych osobowych przed osobami nieuprawnionymi. Każdy z naszych pracowników posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych naszych Klientów, każdy z nas zobowiązany jest do poufności w zakresie danych osobowych naszych Klientów.

Czy można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez każdego naszego obecnego i przyszłego Klienta nie oznacza, że jego dane osobowe będą przez nas przetwarzane wieczność. Każdy Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z założonymi przez nas celami, każdy Klient zostanie przez nas poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celu uzyskania dostępu do bazy,  w celach marketingowy oraz w celu subskrypcji naszego Newslettera, tym samym zgoda naszych Klientów stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych cofnięcie zgody w tym zakresie nastąpi poprzez przesłanie nam informacji o cofnięciu zgody na adres e-mail: biuro@irydium.com.pl 

W przypadku cofnięcia zgody na otrzymywania od nas Newslettera prosimy o przesłanie formularza- wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach subskrypcji Newslettera znajdującego się  na stronie naszej bazy na adres e-mail: biuro@irydium.com.pl 

Natomiast cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych  znajdujących się w bazie samochodowej wymaga również wysłania na wyżej wskazany adres e-mail wypełnionego formularza- wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w bazie samochodowej) 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowy, na subskrypcję Newslettera spowoduje, że nie będziecie Państwo informowania o naszych nowych ofertach oraz o naszych usługach.

Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych, jest równoznaczne  z tym, że nie chcecie  Państwo być już dalej naszymi Klientami, samo wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie spowoduje dla Państwa negatywnych konsekwencji.

Zwracamy jednak uwagę na to, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dany wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie rozpatrzony jak najszybciej, po jego rozpatrzeniu dostaniecie Państwo informację drogą e-mailową o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych.

Zmiany w Polityce

Naszą politykę prywatności aktualizujemy na bieżąco, zmiany w polityce mogą wynikać z potrzeby dostosowania naszej polityki do zmian w przepisach prawa UE lub prawa wewnętrznego, czy też obowiązujących standardów prywatności. O każdej zmianie w polityce prywatności będziemy informowali odpowiednim komunikatem na stronie naszej bazy internetowej.

 Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IRYDIUM EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze 65-517 ul. Wiśniowa nr. 1 stanowi dokument o charakterze informacyjnym- klauzula informacyjna, celem jego jest spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów RODO.

Projekt strony internetowej projektowanie stron internetowych dogo.pl